Za koju vrstu prevoda je neophodan pečat sudskog tumača?

Prevod sudskog tumača sa pečatom je neophodan za sve zvanične dokumente. Prevedeni tekst je overen od strane tumača koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom